'Watch from your gut, listen to your soul'

CV (Dutch and English):

Peter Vial – Guerrilla mozaïek

“Kijken met je buik, luisteren naar je ziel“ zegt Peter Vial (1957) over zijn eigen kunstenaarschap. Uit een groeiende behoefte een spreekbuis te vinden voor zijn ervaringen met maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling start hij in 2007 als autodidact met het produceren van kunst.
Eerst maakt hij schilderijen, maar vanaf 2010 begint hij de grenzen van verschillende kunsttechnieken te verkennen. Hij wil zich niet laten beperken door de tweedimensionaliteit van schilderkunst en experimenteert met nieuwe combinaties van materialen, technieken en driedimensionaal werken. In die periode vervaardigt hij zijn eerste mozaïeksculpturen.

Vial maakt vooral ruimtelijk en kleurrijk werk. Hij laat zich onder andere inspireren door De Stijl en gebruikt geometrische bouwwerken als inspiratiebron. Mozaïek is geen doel op zich, het is een middel om een nieuwe ruimtelijkheid te vinden. De kunstenaar is op zoek naar constructies en vormen. Hij maakt eerst een ruwe opzet uit gasbeton. Het materiaal is makkelijk te bewerken en de buitenlaag is gemaakt van materialen die weersbestendig zijn. Zijn objecten horen in de buitenruimte. Hij ziet zijn werk als schaalmodellen voor architectonische sculpturen die levensgroot uitgevoerd kunnen worden. Vial monteert, demonteert en construeert als deel van een maakproces dat hij koppelt aan zelfonderzoek. De lagen die hij over zijn beelden legt, bestaan uit spiegel, keramiek of glas. Hij gebruikt ook stukken van zijn eigen schilderijen die hij verknipt en hergebruikt door ze aan de onderzijde van cabochon geslepen glas te bevestigen. Met deze bouwstenen creëert hij extra diepte in zijn mozaïekkunst.

Het inpakken van de vorm is een doelbewust proces. Het is voor Vial onlosmakelijk verbonden aan het loslaten van herinneringen en emoties. Tijdens het vervaardigen van de werken is hij bezig met het tot een nieuw geheel smeden van scherven en fragmenten. Hij ziet zijn persoonlijke proces daarmee gelijke tred houden. De complexe problematiek van gezinnen in de jeugdzorg maakte hij als gezinsmanager van dichtbij mee. Zijn artistieke productie gaat onder andere over de verwerking van deze ervaringen. Door zijn sculpturen met mozaïekstenen te beplakken, kan hij zijn gedachten de vrije hand geven en komt hij tot nieuwe inzichten.


Vial voelt zich aangetrokken tot het idee van de romantische kunstenaar. Hij ziet zijn werk als een roeping en zijn kunst als de directe afspiegeling van zijn ziel. Net als in het Romanticisme van de 19e eeuw worden intuïtie, emotie en introspectie centraal gesteld. Spiritualiteit speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens het werken blijft hij open staan voor wat er komt. Hij gelooft in de zelfontwikkeling van de geest en de aandacht voor het subjectieve tijdens het maakproces en voegt daar het romantische begrip van engagement van de kunst aan toe. Want het werk heeft als doel de beschouwer en de buurt bij dit proces te betrekken.

Hij maakt werken voor specifieke locaties in de Bijlmer en onderzoekt daarmee zijn relatie met de omgeving en de mensen die er in leven. Met zijn meest recente werken begeeft hij zich in het domein van community art.

Een goed voorbeeld hiervan is het mozaïekkunstwerk ‘De Muur’ (2013) in Huntum, Amsterdam-Zuidoost. Dit werk ontwikkelde hij naar aanleiding van klachten van bewoners over de slechte staat van een prominente muur in de wijk. Hij ontwierp voor de eigenaren en bewoners van het pand een mozaïek waarin het verhaal over de muur is verwerkt. Gezinsleden en buurtbewoners worden gesymboliseerd door waterdruppels, een metafoor voor het leven. Cirkels haken in elkaar, net als de levens van de verschillende families. Een vogel wijst op voorspoed voor het gezin en de buurt. Voor Vial bestond het succes van het project niet alleen uit het produceren van een pronkstuk in de buurt. Nog veel belangrijker is de verbinding die hij er mee veroorzaakte, want tijdens het vervaardigen van de wand kwamen buurtbewoners langs om te kijken en te praten.

Zijn nieuwste werk in de openbare ruimte is ‘Voetpad’ (2015), een guerrilla mozaïek, dat naast wild breien en guerrilla gardening een nieuwe trend lijkt in te luiden. Kunst op straat speelt een belangrijke rol in de beleving van de steeds soberder wordende publieke ruimte en met zijn werk speelt Vial daar op in. Hij heeft zich tot doel gesteld om op ludieke wijze aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud in de Bijlmer en onderzoekt onprettige betonnen muren, sleetse verkeersborden en spontane vuilstortplaatsen voor zijn aankomende projecten. Met zijn werk wil Vial de betrokkenheid van de buurt aanmoedigen, een glimlach op ieders gezicht bewerkstelligen en de veiligheid in de buurt verbeteren. Hij ziet zijn kunst als een communicatiemiddel. In zijn nieuwste project Bijlmer Birds wil hij de verschillende culturen en nationaliteiten in de Bijlmer met elkaar verbinden en uitnodigen tot reflectie.

Hester Jenkins, kunsthistoricus, Amsterdam 2015

 

Peter Vial – Guerrilla mosaics
’Watch from your gut, listen to your soul’ is the artistic vision of Peter Vial (1957). His starting point as a self-taught artist was a need to express his experience with social issues as well as personal development. In 2007 he started painting, but in 2010 he found the two-dimensional quality of painting too limiting and decided to explore the boundaries of mixed media techniques. He is now experimenting with new combinations of materials and techniques in three-dimensional works. It is in this period that he produced his first mosaic sculptures.

Vial produces three-dimensional and colourful works. He is inspired by De Stijl and uses geometrical constructions as a source of inspiration. A mosaic isn’t an end in itself, but a means to achieve a new kind of three-dimensionality. The artist is always looking for new constructions and forms. He first makes a rough design in aerated concrete. This material can be processed easily and the added outer layer is made of materials that are weatherproof, for his objects are intended to be part of the outdoors. He sees his work as scale models for architectural sculptures that may be expanded into life-size shapes. Vial assembles, disassembles and constructs as part of a creative process which he relates to self-reflection. The layers with which he covers his sculptures consist of mirrors, ceramics or glass. He also uses fragments of his own paintings, which he cuts up and recycles by attaching them to the underside of the cabochon cut glass. These are the building stones to help create extra depth in his mosaic art.

Wrapping up the shape is an intentional process. For Vial it is inextricably linked to letting go of memories and emotions. In the construction of his works he is always trying to create new designs by using shards and fragments. His personal process is keeping pace with this. He encountered the complex problems of families as a family manager in youth welfare. He now tries to deal with his experiences in this field in his works of art. By sticking mosaic tiles onto his sculptures he allows his thoughts free rein, thus offering new insights.

Vial is attracted to the idea of the romantic artist. He sees his work as a calling and his art as a direct reflection of his soul. Just like in 19th century Romanticism intuition, emotion and introspection are key, and spirituality plays major role. During the construction of his works he remains open to whatever may come into his head. He believes in self-development of the mind and attention to the subjective during the creative process, and he adds the romantic notion of artistic social commitment. For the aim of his art is to involve the beholder and the population into this process.

He creates works for specific locations in the Bijlmer district in the South-east of Amsterdam and thus delves into his relationship to his surroundings and the people living in it. In his most recent works he enters the domain of community art.

A good example of this is his mosaic ‘De Muur’ (‘The Wall’; 2013) at Huntum, a street in Amsterdam South-east. He developed this work following complaints by neighbours about the sad state of repair of a prominent wall in their neighbourhood. He designed a mosaic depicting the history of the wall for the owners and residents of the building. Families and neighbours are being symbolized by drops of water, a metaphor for life. Circles interlock, just like the lives of the various families. A bird points to the prosperity for the families and the neighbourhood. For Vial the success of the project was not only determined by producing a gem for the neighbourhood. More importantly it provided a connection, for neighbours came to see and discuss the work as he was creating it.

His latest work in a public space is ‘Voetpad’ (‘Footpath’; 2015), a guerrilla mosaic, which seems to be the latest trend, building on ideas like yarn bombing and guerrilla gardening. Street art plays an important role in the experience of the increasingly frugal public space, and Vial sees a role for himself in this. He wants to draw attention to overdue maintenance in the Bijlmer district in a playful way. For his future projects he is looking for bleak concrete walls, bent traffic signs and spontaneous rubbish tips. In his work Vial wants to encourage the neighbourhood’s commitment, put a smile on everyone’s face and increase public safety in the area. He sees his art as a means of communication. With his latest project, ‘Bijlmer Birds’, he wants to connect the various cultures and nationalities in the Bijlmer district and invite them to reflect on this theme.

Hester Jenkins, art historian (Amsterdam, 2015).

Peter is living and working in Amsterdam, The Netherlands.

 

 

Current Galleries:
- Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam Zuidoost.

2019

• Biennale Mosaïques en Nord, Hazebrouck, France
  (9 november 2019 tot 12 januari 2020)

• Kunstmarkt Hoorn (8 september)

• Beeldentuin Beeldhouwcollectief ATTITUDE 7 juli t/m 6 november

• Zomersalon Royaal (Centrum voor Beeldende Kunst, Amsterdam Zuid-Oost, 4 juli t/m 17 augustus)

• Centrale hal RIVM Bilthoven (15 mei t/m 15 juli)

• Participant Open Set 2018/2019: Fluid Rhythms

2018

• Rooftop Arts & Crafts Market, Heesterveld Creative Community (21 december)

• Open Art Route Zuidoost 2018 (20 oktober)

• Kunst Wageningen (15 en 16 september)

• Kunst & Cultuur route / Open Monumentendag Moerdijk (8 en 9 september)

• Participant Open Set 2018/2019: Fluid Rhythms

• Beeldentuin Booghaard in Callantsoog (19 mei t/m 22 juli)

• KunstKijk Goeree Overflakkee (10 t/m 13 mei)

• OSCAM | Open Space Contemporary Art Museum Amsterdam (31 maart t/m 31 mei)

• Groepsexpositie 'EYE-CANDY 18' bij Atelier Expositieruimte Kunstenaar Anita Ammerlaan te Roosendaal
(10 februari t/m 13 mei).

• Yes Art Gallery, Koksijde - Sint-Idesbald, Belgium.

2017

• Artfair Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost (16 en 17 december).

• Kunstmaand Ameland 1 t/m 30 november.

• In shortlist for the key visual of start´18: the topic of the year 2018 “Sculpture and Architecture”.

• Contemporary Art Ruhr, the innovative art fair, October 27-29
Special exhibition: Masterclass 2017, 3D Druckzentrum Ruhr, Essen.

• Masterclass Sculpture 3D o.l.v. Nick Ervinck van 9 t/m 15 oktober. Locatie 3D Druckzentrum Essen Duitsland.

• FOUR SEASONS ART FAIR in Loods 6 te Amsterdam (1, 2 en 3 september).

• 'Zwerven door de kunst' in “de Wilgengaarde” te Benschop (zaterdag 10 en zondag 11 juni).

• Museum Market Museumplein Amsterdam (21 mei).

• Zwakanaga beeldentuin in Exloo (mei t/m oktober).

• OpenPoortenDag te Buggenum (zondag 7 mei).

• Gogyoshi Art Project International, Cultureel Centrum Achterolmen, Maaseik, België (13 januari 2017 - 20 februari 2017).

• Gallery ChristoArtfair, The Hague, Netherlands.

• Galería Gaudí, Madrid, Spain.

• Yes Art Gallery, Koksijde - Sint-Idesbald, Belgium.

2016

• Artfair Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost (17 en 18 december).

• Museumn8 Centrum voor Beeldende Kunst Amsterdam Oost (5 november).

• THE INNOVATIVE ART FAIR (C.A.R ESSEN) (28 – 30 oktober).

• 'Buiten de rand' kunstproject in beeldentuin in Vollenhove (17 september t/m 23 oktober).

• Rotterdam International Art Fair 9-10 september.

• ‘The environment and coexistence’ in:

- The Haegeumgang Theme Museum, South Korea (18 augustus tot 30 september);
- Cheongwoon Cultural Foundation Cheongwoon Art Museum (5 tot 30 oktober);
- The National Academy of Arts of the Republic of Korea (15 - 22 november).

• ‘They make the shape and i make the dress!’ Groepsexpositie in de beeldentuin van Ruimte in Beeld te Nuenen (10 juli t/m 2 oktober).

• Kunstschouw, de grootste beeldende kunstmanifestatie van Zeeland (11 - 19 juni).

• BEK Gallery te Deventer (30 mei tot 1 juli).

• GAPi photo exhibition: Hundred artists for Fukushima, 5 years after. Van 27 mei tot 18 juni in d‘Oude Winkel te Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen.

• ‘Koloniekunst’ in de beeldentuin van Museum De Koloniehof in Frederiksoord (23 april t/m 30 oktober).

• 'In de schijnwerpers' in Galerie SteigerArt te Noordwijk (15 april tot 31 mei).

• 'Kunst en klomp’ in Hilton Leiden Garden Inn in samenwerking met Bubble Projects (12 maart t/m 23 april).

• Beeldenexpositie in NH Rijnhotel te Arnhem in samenwerking met BooArt kunstbemiddeling (7 december t/m 5 juni).

• Groepsexpositie 'EYE-CANDY 10' bij Atelier Expositieruimte Kunstenaar Anita Ammerlaan te Roosendaal
(5 december t/m 28 februari).

• Gallery ChristoArtfair, The Hague, Netherlands.

• Galería Gaudí, Madrid, Spain.


2015

• Kunstmarkt Centrum voor Beeldende Kunst te Amsterdam Zuidoost (12 en 13 december).?

• Expositie van de beeldenserie “ Reflections” in de Grote Kerk van Monnickendam (12 september t/m 7 november).

• Kunstbeurs aan de Westeinderplassen (Galerie Sous-Terre, 4 t/m 6 september).

• Groepsexpositie "Zomerse toegift" in Galerie & Beeldentuin La Lanka te Tijnje (18 juli t/m 16 augustus).

• Open Art Route te Amsterdam Zuidoost (20 en 21 juni).

• Groepsexpositie Beeldentuin Museum de Koloniehof te Frederiksoord (25 april t/m 31 oktober).

• Groepsexpositie 'EYE-CANDY 7' bij Atelier Expositieruimte Kunstenaar Anita Ammerlaan te Roosendaal (7 maart t/m 31 mei).

• KIKA (kinderen kankervrij) kunstevenement te Zwolle (18 april).

• Lente Tuin en Woonbeurs te Zwolle onder het motto: Beelden voor binnen en buiten! (6 t/m 8 maart).

• Deelnemer POP UP groepsexpositie Hoflaan 47, Vlaardingen (7 december t/m 17 januari 2015).


2014

• Kunstmarkt Centrum voor Beeldende Kunst te Amsterdam Zuidoost (13 december).?

• Hilton Hotel Parijs in samenwerking met Bubble Projects (21 september t/m 22 november).

• Kunstroute Aalsmeer (20 en 21 september).?

• Groepsexpositie beeldentuin De Pruimengaard te Wijk bij Duurstede (19 juli t/m 31 augustus).?

• Open Art Route te Amsterdam Zuidoost (21 en 22 juni).?

• Hilton Hotel Kopenhagen in samenwerking met Bubble projects (april en mei).

• Deelnemer in de expositie van 2014 van het Internationaal Klompenmuseum te Eelde.

• Groepsexpositie “Unexpected Art” in Galerie Fort aan de Drecht te Uithoorn
(12 januari t/m 23 februari).?

• Deelnemer project “Klomp en Kunst” in het kader van 200 jaar koninkrijk. Expositie in Hilton Hotel Schiphol in samenwerking met Bubble Projects (december).


2013

• Nationale Kunstdagen in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam (9 en 10 november).

• Achtste Regionale Kunstdag te Amsterdam (8 september).

• Kunstmarkt te Warmond (25 augustus).?

• Kunstmarkt te Bergen N-H (4 juli).?

• ART aan de Amstel te Uithoorn (15 juni).

• Tijdelijke 5de DepARTmentSTORE/ZAND In het Centraal Museum Utrecht in samenwerking met DENAME (24 november 2012 t/m 6 januari 2013).


2012

• Open Art Route te Amsterdam Zuidoost (14-15-16 september). Meer dan 15 locaties met kunst van nu.

• Groepsexpositie in Galerie de Pomp te Warmond (29 augustus t/m 26 september).

• Groepsexpositie met als thema Amsterdam Zuidoost in het informatiecentrum van het stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuidoost (20 oktober t/m 18 november).

• Expositie op locatie Overtoom van Bureau Jeugdzorg Amsterdam (niet openbaar)?(oktober 2011 t/m april 2012).


2011

• Hilton Hotel Rotterdam in samenwerking met Bubble Projects?(23 juli t/m 24 augustus).

• Hilton hotel Stockholm in samenwerking met Bubble Projects (3 juni t/m 10 juli).

• Bibliotheek Diemen (maart en april).

• Bibliotheek Reigersbos Amsterdam Zuidoost (maart en april).

• Informatiecentrum Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Thema: Bureau Jeugdzorg, organisatie in beweging (14 januari t/m 13 februari).


2010

• Kunstroute Kunsteilanden Amsterdam (12 december).

• Himalaya te Amsterdam. Kopstukken in beeld, gemengde techniek op doek. Samenwerkingsproject met Douwe Feenstra (29 november - 10 januari).

• Kunst in de Kerk in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam?(oktober t/m december).

• Collectieve ruimte appartementencomplex Groenhoven in Amsterdam Zuidoost (30 augustus t/m 1 december).

• Himalaya te Amsterdam. Glasmozaïek en schilderijen (4 januari t/m 28 februari).


2009

• Centrale expositie Cultureel Educatief Centrum Zuidoost (9 mei t/m 11 juli).

• Open Art Route Amsterdam Zuidoost (13 en 20 juni).

• Collectieve ruimte appartementencomplex Groenhoven in Amsterdam Zuidoost (26 januari t/m 6 april).